Algemene voorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar te Antwerpen, zonder korting binnen de 14 dagen na factuurdatum. Eventuele klachten of protesten met betrekking tot de gefactureerde prestaties dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan de zetel betekend te worden.

ROYAL YACHT CLUB van BELGIË vzw draagt geen enkele aansprakelijkheid in geval er schade aan de vaartuigen wordt aangericht, door wie ook.

Bij niet tijdige betaling van het factuurbedrag is een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar vanaf de vervaldatum en een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50,- €, zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege. De rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd.